REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MiaMar Konrad Jasik

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Informacja o akceptowanych metodach płatności.
  Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl oraz Twisto – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.imoje.pl lub http://www.twisto.pl.

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

Usługa Twisto świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

2.Sklep internetowy MiaMar, dostępny pod adresem internetowym clarex.pl, prowadzony jest przez Jask Konrad prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MiaMar Konrad Jasik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5771939835 REGON 241774812

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MiaMar Konrad Jasik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5771939835 , REGON 241774812.

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym clarex.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Produkt niestandardowy – niedostępna standardowo w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wyprodukowana według specyfikacji Klienta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wskazanych przez Klienta w Zamówieniu i uzgodnionych ze Sprzedawcą (w szczególności co do wysokości bądź szerokości produktu; pod wymiar Klienta).
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 42-350 Koziegłowy, Stara Huta, ul. Szkolna 5
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@clarex.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 783 820 810, +48 508 221 444
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING BANK ŚLĄSKI 74 1050 1591 1000 0097 4306 9495
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu laptop, telefon, komputer stacjonarny, tablet.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych e mail użytkownika\, oraz hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 42-350 Koziegłowy, Stara Huta ul. Szkolna 5
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przy odbiorze
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatności elektroniczne
 4. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Strony ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w tym także koszty zwrotu Produktu. Zwrotu płatności Sprzedawca/Operator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji z uwzględnieniem najtańszego sposobu (kosztu) dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę/Operatora .

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeśli przedmiotem umowy jest Produkt niestandardowy. Podstawę prawną wyłączenia prawa odstąpienia od umowy stanowi art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REGULAMIN KONKURSU ” WYGRAJ WEEKEND W ZAKOPANEM”

Regulamin Konkursu
„WYGRAJ WEEKEND W ZAKOPENEM”

I.    Postanowienia ogólne

1.1.  Organizatorem konkursu „WYGRAJ WEEKEND W ZAKOPANEM ” zwanego dalej „Konkursem”, jest Konrad Jasik, wpisany do CEIDG pod firmą MiaMar mającą swoją siedzibę w 42-350 Stara Huta gm Kozieglowy, ul. Szkolna 5, pod nr NIP: 5771939835 oraz REGON: 241774812 (zwany dalej „Organizatorem”),

1.2.  Partnerem Konkursu jest firma CLAREX Jasik Magdalena, z siedziba w 42-350 Stara Huta gm. Koziegłowy, ul. Szkolna 5, NIP: 5771897396

1.3.  Konkurs jest komunikowany na ulotce dodawanej do zamówienia („wygraj weekend w Zakopanem”), oraz na stronie Instagram firmy CLAREX

1.4.  Konkurs trwa od dnia 10.09.2023 roku od godz. 18.00 do dnia 31.12.2023 roku do godz. 23:59

1.5.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6.  Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

1.7.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.

1.8.  Konkurs jest organizowany w celu promocji marki Clarex oraz MiaMar

II.   Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady konkursu  

2.1 Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie zdjęcia produktu zakupionego w sklepie on line www.clarex.pl w pełnej aranżacji. Zdjęcie należy przesłać na adres sklep@clarex.pl z dopiskiem „ wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronach Clarex oraz akcentuję regulamin konkursu”

2.2 Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i  akceptacją Regulaminu.

2.3 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako „Uczestnicy Konkursu”).

2.4 W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie

2.5 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz Partnera, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.6 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę dorosłą odpowiadającą wymogom określonym w niniejszym rozdz. II. Regulaminu jest dokonanie Zgłoszenia  Konkursowego  tj.:

a)  wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących osób biorących udział w Konkursie

b)  Wykonanie zdjęcia konkursowego określonej w punkcie 2.1.

2.6 Weryfikacja zgód będzie następowała na etapie przyznawania nagród. Nie jest konieczne dołączanie zgód oraz dowodu zakupu do wiadomości z Pracą Konkursową.

2.7 Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w 2.1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi na ulotce („wygraj weekend w Zakopanem”).

2.8 Zgłoszenie Konkursowe, dokonane zgodnie z pkt 2.2 powyżej, musi nastąpić nie później niż dnia 31.12.2023 r., do godz. 23:59. Zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę.

2.9 Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub takich, które mogą naruszyć lub naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich. W przypadku otrzymania Zgłoszenia, które narusza postanowienia niniejszego punktu Regulaminu, Organizator odmawia jego uwzględnienia w Konkursie, a Organizator oraz Partner zastrzegają prawo do usunięcia komentarzy zawierających takie treści.

2.10 Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu .

2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

2.12 Uczestnik oświadcza, że Praca konkursowa przesłana w ramach Zgłoszenia Konkursowego nie narusza dóbr osobistych, ani też innych praw osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że prawa autorskie do Pracy konkursowej w pełni przysługują Uczestnikowi Konkursu.

2.20 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

III. Nagrody w Konkursie

3.1 Organizator przewidział następujące nagrody główne oraz nagrody pocieszenia w Konkursie (dalej łącznie „Nagrody”):

ILOŚĆ NAGRÓD : 3

MIEJSCE I : WEEKEND W ZAKOPANEM

MIEJSCE II : VOUCHER NA ZAKUPY W SKLEPIE CLAREX 2000,00

MIEJSCE III : VOUCHER NA ZAKUPY W SKLEPIE CLAREX 1000,00

3.2 Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

3.3 Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów Konkursu.

3.4 Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek.

3.5 Wartość 10% zryczałtowanego podatku dochodowego odpowiada wysokości części pieniężnej Nagrody. Część pieniężna Nagrody zostanie zatrzymana przez Organizatora w ramach poboru zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy, którym obciążony jest laureat Konkursu.

3.8 W całym okresie trwania Konkursu jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik Konkursu może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń Konkursowych.

3.9 Laureat Nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.10 Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

3.10 Nagrody zostaną wydane laureatom Konkursu zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pobraniu i zapłacie podatku od Nagrody przez Organizatora, tj. po potrąceniu z nagrody jej części pieniężnej w wysokości podanej w pkt 3.1 Regulaminu.

IV.    Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1 Wyłonienie laureatów Konkursu będzie polegało na wyborze 3 (słownie: TRZECH) Uczestników Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Zdjęcie Konkursowe w ramach Zgłoszenia Konkursowego („laureaci Konkursu”). W zależności od stopnia oryginalności i kreatywności zdjęcia konkursowego, zostanie przyznana odpowiednio Nagroda.

4.2 Przyznanie nagrody w konkursie odbędzie się na podstawie zebranych punków od komisji składającej się z członków jury :

Magdalena Jasik

Konrad Jasik

Przyznawanie punktów odbędzie się w sposób następujący : Magdalena Jasik – właściciel CLAREX wyłoni spośród zgłoszeń 5 najciekawszych pozycji, którym następnie reszta komisji przyzna punkty od 1-5. 1 miejsce otrzyma drzewko z największą ilością punktów, kolejna suma wyłoni 2 i 3 miejsce.

4.3 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko aktywne posty w chwili zakończenie konkursu zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.

4.4 W razie przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników Konkursu jednakowych Prac Konkursowych w ramach  Zgłoszenia Konkursowego i przyznania przez Komisję Nagrody tego Zgłoszenia Konkursowego, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników Konkursu nadsyłających jednakowe Zgłoszenie Konkursowe, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało zarejestrowane najwcześniej.

4.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Partnera pod adresem: https://www.facebook.com/choinkisztuczne oraz https://www.instagram.com/clarex_pl/ najpóźniej do dnia 10.01.2024 r. do godziny 23:59. Ponadto, każdy z laureatów Konkursu zostanie powiadomiony o swojej wygranej przez Partnera  za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka lub INSTAGRAMA, lub e maila do Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

4.6 Uczestnik Konkursu po otrzymaniu wiadomości o wygranej w ciągu 2 dni powinien odpowiedzieć podając następujące dane:

4.6.1   dane identyfikacyjne (imię, nazwisko);

4.6.2   dane teleadresowe (numer telefonu, adres email oraz adres korespondencyjny w tym: nazwa i numer ulicy, numer domu i/oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

4.6.3   informacje o pełnoletności;

4.7 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników za pomocą przesyłki kurierskiej na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika Konkursu.

4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez laureata Konkursu.

4.9 W przypadku zastosowania przez Organizatora środków określonych w pkt 2.18 laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, która to Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Organizator może postanowić, że Nagroda ta przypadnie kolejnej osobie wyłonionej w konkursie ( z największą ilością polubień) zgodnie z Regulaminem.

4.10 Postanowienia pkt. 4.9. stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy laureat Konkursu nie odbierze Nagrody z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 30 dni od dnia, w którym mógł on taką Nagrodę odebrać.

V.  Prawa własności intelektualnej

5.1 Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa w ramach wydanej Nagrody, bez odrębnej odpłatności, licencję do eksploatacji autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy konkursowej o której mowa w pkt 2.1 Regulaminu, stanowiącego zdjęcie, obejmujące prawo do korzystania z niego oraz rozporządzania nim, w całości lub we fragmentach, na okres 5 lat od daty zakończenia konkursu na terytorium Polski, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)   wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) zwielokrotnianie zdjęcia w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie zdjęcia do pamięci komputera;

c)   rozpowszechnianie egzemplarzy zdjecia, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie zdjecia bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;

e)   wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy konkursowej.

5.2 Laureat Konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do zdjęcia w zakresie określonym w artykule 16 pkt 3-5 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne bez zgody Organizatora.

5.3 W przypadku zgłoszenia w ramach Zgłoszenia Konkursowego, zdjęć konkursowych  Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą wydania Nagrody wszelkie prawa do korzystania ze zdjęcia konkursowego w ramach swojej działalności marketingowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 5.1.

5.4 Laureat Konkursu udzielając licencji, o której mowa w pkt 5.1 Regulaminu, zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z nagrodzonego Zdjęcia Konkursowego, w sposób określony w  Regulaminie nie będzie powodowało powstania roszczeń osób trzecich, w tym w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zdjęcia do reklam, postów w mediach społęcznosciowych, tworzenia katalogów czy ulotek.

5.5 Organizator będzie uprawniony do udzielenia Partnerowi licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w punkcie 5.1 powyżej.

5.6 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i zamieszczenie Pracy Konkursowej na Fanpage  udziela Partnerowi licencji na upublicznianie tejże Pracy Konkursowej za pośrednictwem tego profilu na polach eksploatacji 5. lit d Regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1.  Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj.: MiaMar Konrad Jasik, ul. Szkolna 5, 42-350 Stara Huta fm Koziegłowy, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@clarex.pl z dopiskiem „WYGRAJ WEEKEND W ZAKOPANEM”- reklamacja”, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia laureatów Konkursu w sposób określony w pkt 4.5. Regulaminu.

6.2.  Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Konkursu, a w przypadku gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba małoletnia – opiekunowi prawnemu.

6.3.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

6.5.  Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

6.6.  Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji lub drogą elektroniczną, w zależności od tego jaką drogą została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

VII.   Postanowienia końcowe

7.1 W najszerszym zakresie dozwolonym polskim prawem, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Organizator dokona zmian w Regulaminie jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora, Zleceniodawcy lub Partnera Konkursu, przy czym zmiana taka nie będzie wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki nabyte przez Uczestnika Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu poprzez zamieszenie informacji o zmianie Regulaminu w Poście Konkursowym zamieszczonym na stronie Facebook Partnera.  

7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

7.3 Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej pod adresem clarex.pl w zakładce REGULAMIN

7.4 Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2023r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych – udostępniaj dane osobowe świadomie, dowiedz się w jaki sposób będziemy je przetwarzać

8.1 Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są: Konrad Jasik, wpisany do CEIDG pod firmą MiaMar mającą swoją siedzibę w 42-350 Stara Huta gm Kozieglowy, ul. Szkolna 5, pod nr NIP: 5771939835 oraz REGON: 241774812 (zwana dalej „Organizatorem”),

8.1.2   W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Fanpage oraz zawartych w korespondencji wymienionej z Uczestnikiem Konkursu

Organizator i Partner (dalej łącznie jako „Współadministratorzy”, lub każdy osobno jako „Współadministrator”).

8.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

8.3 Administrator danych to podmiot, który, m.in., decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, a także o sposobach ich zabezpieczenia.

8.4 Współadministratorzy w odrębnej umowie wspólnie określili cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

8.5 Współadministrator, który przetwarza Dane Osobowe w celach lub w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie, staje się samodzielnym administratorem i w tym zakresie będzie samodzielnie realizować obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.6 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Współadministratorami  poprzez adres email: biuro@clarex.pl

8.7 Dane Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane przez Współadministratorów w następujących celach:

8.7.1   organizacji i przeprowadzenia Konkursu,

8.7.2   wyłonienia laureatów Konkursu,

8.7.3   wręczenia Nagród – w przypadku jej przyznania w Konkursie,

8.7.4   w przypadku opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika Konkursu, w celu potwierdzenia jego tożsamości, a zatem zweryfikowania możliwości wzięcia przez małoletniego Uczestnika udziału w Konkursie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

8.7.5 rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na wystosowane do nas zgłoszenie,

8.7.6   prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie laureatów Konkursu).

8.8 Dane osobowe zamieszczone w ramach Fanpage (w tym w wiadomości prywatnej wysyłanej poprzez Facebook) będą przetwarzane przez Partnera w następujących celach:

8.8.1   prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w czym mieści się także zamieszczanie w ramach tego profilu informacji o aktywności Partnera, wydarzeniach, które Partner organizuje, produktach i usługach Partnera

8.8.2   komunikacji z zainteresowanymi użytkownikami serwisów społecznościowych za pośrednictwem udostępnianych przez te serwisy funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości)

8.8.3   analizowania danych statystycznych udostępnionych przez właścicieli serwisów społecznościowych za pośrednictwem oferowanych przez te serwisy funkcjonalności

8.8.4   ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Partnera w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwo.  

8.9 Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest udzielona dobrowolnie zgoda a zatem zastosowanie ma przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednakże niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Konkursie. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Współadministratorów jest niezbędne do wykonania ciążących na Współadministratorach obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Współadministrator może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.10 W zakresie celów wskazanych w pkt 8.7 powyżej, Współadministratorzy przetwarzać będą następujące kategorie danych osobowych:

8.10.1 dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nik);

8.10.2 dane teleadresowe (numer telefonu, adres email oraz adres korespondencyjny w tym: nazwa i numer ulicy, numer domu i/oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

8.10.3 informacje o pełnoletności;

8.10.4 zgody wyrażone zgodnie z Regulaminem.

W zakresie celów wskazanych w pkt 8.8 powyżej Partner przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych:

• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nik);

• dane teleadresowe (numer telefonu, adres email oraz adres korespondencyjny w tym: nazwa i numer ulicy, numer domu i/oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

• informacje o pełnoletności;

• informacje o przedstawicielstwie ustawowym wobec dziecka/dzieci;

• zgody wyrażone zgodnie z Regulaminem

• wizerunek.

8.11 Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą być ujawniane przez Współadministratorów podmiotom współpracującym (jako odrębnym administratorom) oraz podmiotom przetwarzającym dane na ich zlecenie, świadczącym na ich rzecz określone usługi, tj. dostawcy systemów informatycznych, za pomocą której Współadministratorzy będą się kontaktować, jak również firmy kurierskie, którym zlecona zostanie wysyłka nagród. Osobami, które będą miały wgląd w dane osobowe są również pracownicy Współadministratorów zaangażowani w realizację Konkursu.

8.12 Do Danych Osobowych przetwarzanych przez Partnera dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Partnera na podstawie odrębnych umów, którym Partner powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, takie jak podmioty świadczące na rzecz Partnera usługi wsparcia marketingowego, wparcia w zakresie prowadzenia profili w mediach społecznościowych, obsługi klienta, doradztwa lub dostarczania i obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych przez Partnera.

8.13 Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.14 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.15 Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane te są przechowywane przez okres od dnia udzielenia takiej zgody do dnia jej wycofania. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Współadministratorów do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Współadministratorów polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.

8.16 Zgodnie z RODO oraz w przypadkach tam określonych,  Uczestnikom Konkursu w tym małoletnich Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo:

8.16.1 dostępu do danych osobowych;

8.16.2 sprostowania danych osobowych,

8.16.3 usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, lub w przypadkach przewidzianych w RODO;

8.16.4 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także

8.16.5 prawo do przenoszenia danych.

W celu zgłoszenia żądania w zakresie opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu, należy skontaktować się drogą mailową na adres:  biuro@clarex.pl 

8.17 Ponieważ w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym doręczenia nagrody) przetwarzamy Wasze dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (zarówno wobec przetwarzania danych osobowych Twoich, jak i Twojego dziecka), pamiętaj, że zgoda ta może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje jednak, że dalszy udział w Konkursie nie będzie możliwy – bez możliwości przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, nie będziemy w stanie dalej realizować go z jego udziałem.

W przypadku wycofania przez Uczestnika Konkursu lub w przypadku małoletniego Uczestnika Konkursu przez jego przedstawiciela ustawowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, Współadministratorzy będą w dalszym ciągu uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania obowiązków ciążących na Współadministratorach z mocy prawa lub w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obronie przed roszczeniami. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych równoważne jest z wycofaniem się Uczestnika z Konkursu, a także skutkuje utratą prawa do Nagrody.

Zgodę możecie wycofać pisząc do nas na adres: biuro@clarex.pl

8.18 Uczestnikom Konkursu w tym małoletnim Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), https://uodo.gov.pl/